Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Slávnostný snem 30 rokov ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

30 rokov ZMO

XXXI.snem združenia sa uskutočnil v Kultúrnom dome Veľké Kostoľany 3.9.2021 a okrem pracovnej časti mal i slávnostnú časť venovanú 30 rokov vzniku a činnosti ZMO.

Pracovná časť snemu sa začala 3.9.2021 o 9:00 a jeho súčasťou bolo zhodnotenie činnosti v roku 2020 vrátane hospodárenia, delegátov pozdravili hostia za TTSK, NKÚ - ex. Trnava, SE,a.s., JESS,a.s. a ÚJD SR.  Snem prebehol v zmysle schváleného pracovného programu. 

Snem schválil: Správu o činnosti za rok 2020, Správu o hospodárení, Programové zameranie na rok 2021, Rozpočet na rok 2021 a novelu Stanov ZMO. 

Slávnostná časť snemu, na ktorú boli pozvaní zakladajúci i členovia združenia, ktorí boli prítomní 4.3.1991 na ustanovujúcom stretnutí v Drahovciach, všetci predsedovia ZMO za 30 rokov, starostovia a primátori, ktorí pôsobili 5 a viac volebných období a tiež ďalší hostia. Celková účasť 150 osôb, ktoré si pripomenuli 30 rokov aktívnej činnosti združenia. 

So slávnostným príhovorom vystúpil predsede ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Mgr. Maroš Sagan, PhD. a prvý podpredseda ZMOS Mgr. Radomír Brtáň. 

Činnosť združenia je zaznamenaná  v publikáciách Roky v nás.  Tu môžeme nájsť prehľad členských obcí a základné informácie o jej predstaviteľoch; kompletné informácie z činnosti združenia, zloženie orgánov ZMO v jednotlivých funkčných obdobiach, fotografie z činnosti a ďalšie informácie. Táto publikácia je akousi kronikou  činnosti združenia a dnes môžeme konštatovať, že kronikou 30-ročnej činnosti.

Publikácia Roky v nás I bola vydaná pri príležitosti 15.výročia ZMO v r. 2005; Roky v nás II v roku 2010 pri 20-tom výročí a 3.9.2021 prebehol krst jej tretie pokračovanie. ROKY V NÁS III nadväzuje na predchádzajúce dva diely a je obrazom činnosti združenia a jej členov od r. 2010 po súčasnosť.   Celá séria Roky v nás zobrazuje 30 rokov združenia – a počas týchto rokov na čele združenia stálo 5 osobností:

Peter Ryšla,; Mgr. Alena Jelušová; Ing. Remo Cicutto; Ing. Vladimír Púčik, Mgr. Maroš Sagan, PhD. a práve týchto 5 predsedov slávnostne pokrstili knihu ROKY v nás III. 

„SAMOspráva – znamená spravovať seba samého, starať sa o seba, rozhodovať o sebe, určovať svoje veci podľa vlastného poznania a slobodnej vôle“. Samostatnosť nie je ľahká cesta. Je však nepochybne ľahšia, ak po nej každá zo samospráv nekráča osamotená. A to je i poslanie ZMO, región jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice:  spájanie sa pre spoločné ciele,  vzájomná pomoc, aby sa idea  samosprávnosti menila na realitu nášho verejného života.

Za tým všetkým sú ľudia, ľudia, ktorým sme chceli vyjadriť poďakovanie.

Nedokážeme poďakovať osobne všetkým, ktorí sa o „aktívny život“ združenia zaslúžili. Rozhodnutím Rady združenia, sme udelili nasledovné ocenia pre zástupcov členských obcí združenia:

 

 

„Vodcovia sú vizionári s málo rozvinutým zmyslom pre strach a s nulovou predstavou o nepríjemnostiach, ktoré sa im môžu stať.“

  Robert Jarvik

 

 

 

 

 

Zakladajúci člen združenia

predseda združenia od jeho založenia 4.3.1991 – 10.3.2011, NAJDLHŠIE pôsobiaci predseda ZMO,

Vo funkcii starostu obce Jaslovské Bohunice

5 volených období:  1990 – 2010

člen predsedníctva a Rady ZMOS,

 

PETER RYŠKA

 

 

 

je zakladajúcou členkou združenia 4.3.1991

Funkciu starostky obce Madunice vykonáva

8. volebné obdobie,  t.j. od r. 1990 – po súčasnosť.

V rokoch 1991 – 2011 bola podpredsedníčka združenia

Od marca 2011 – do júna  2012 vykonávala funkciu predsedníčky združenia

Pôsobila ako  predsedníčka Občianskej informačnej komisie Bohunice,

bola členkou predsedníctva a Rady ZMOS

 

Mgr. Alena Jelušová

 

 

 

Od júna 2012 bol poverený vedením združenia; v období 2013 - 2015 bol predsedom združenia;

bol členom Rady a podpredsedom združenia,

pôsobil v Rade a odborných sekciách ZMOS

Funkciu primátora Mesta Piešťany vykonával

2002 – 2014, 3 volebné obdobia,

 

 

 

Ing. Remo Cicutto

 

 

 

Funkciu starostu obce  Ružindol vykonával v období 1990 – 2018,  takmer 7 volebných období,

Ako predseda združenia pôsobil  v rokoch 2015 – 2019;

Od r. 1996 bol členom Rady združenia, neskôr pôsobil v Rade, predsedníctve i odbornej sekcii ZMOS, bol členom OIK Bohunice,

je trénerom futbalového družstva starostov

Ing. Vladimír Púčik

 

 

 

Je starostom obce Cífer 3.volebné obdobie,

od 2010 – po súčasnosť,

Od r. 2011 je členom rady ZMO,

od r. 2015 bol podpredsedom rady ZMO,  

od 20.februára 2019 po súčasnosť je predsedom združenia

Pôsobí v Rade a odborných sekciách ZMOS, je aktívnym členom futbalového družstva starostov

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

 

 

 

 

 

PLAKETA a ďakovný list za

osobitný prínos pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy regiónu

 

 

 

 

 

 

Zakladajúcim členom združenia prítomným na ustanovujúcej schôdzi 4.marca 1991 

v Drahovciach

 

 

 

 

 

Medzi nich patria aj Peter Ryška a Mgr. Alena Jelušová, ktorí už boli ocenení ako predsedovia ZMO.

 

 

 

 

 

 

Funkciu starostky obce Žlkovce vykonávala 1990 – 2002., 3 volebné obdobia,

od marca 1991 – marca 2003 bola  predsedníčka Kontrolnej komisie združenia

Mária Bokorová

 

 

 

Vo funkcii starostky obce Malženice 5 volených období 1990 – 2010;

od 1991 – 2011 bola členkou Rady združenia

 

Ing. Viera Jakabovičová

 

 

 

Funkciu  primátora mesta Hlohovec vykonával

1990 – 2002, dlhoroční člen Rady združenia

Ing. Ján Brezovský

 

 

 

Funkciu starostu obce Drahovce vykonával v období 1990 – 1992 a 2006-2010

V rokoch 1992 – 1999 tajomník združenia

Emil Hubinák

 

 

 

funkciu starostu obce Dvorníky vykonával

1990 – 1998,

Ján Kozák

 

 

 

funkciu primátora mesta Leopoldov  vykonával

1990 – 1994,

Ing. Vladimír Jambor, CSc.

 

 

 

             

 

PLAKETA a ďakovný list za

osobitný prínos pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy regiónu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo funkcii starostu obce Pečeňady od r. 1994 po súčasnosť, 7 volebných období,

člen Rady združenia, člen OIK Bohunice

 

Ladislav Boháčik

 

 

 

 

Funkciu primátora Mesta Trnava vykonával

4 funkčné obdobia 1994 – 2010,

od 1994 bol podpredsedom združenia

 

Ing. Štefan Bošnák

 

 

 

 

Vo funkcii starostu Kátlovce od r. 2002 po súčasnosť, 5.volebné obdobie,

člen Rady združenia od r. 2007,

člen OIK Bohunice

Pavol Johanes

 

 

 

 

Vo funkcii starostu obce Veľké Kostoľany od r. 2003 po súčasnosť, 5. volebné obdobie;, člen kontrolnej komisie združenia,

od 2015 člen rady združenia,

pôsobil i ako predseda OIK Bohunice, v súčasnosti člen OIK Bohunice

Mgr. Gilbert Liška

 

 

 

 

Funkciu starostu obce Dubovany vykonával

5 volebných období 1990 – 2010,

člen Rady od 1995,

pôsobil i ako manažér futbalového družstva starostov a dodnes je jeho fanúšikom

Jozef Marko

 

 

 

 

Funkciu starostu obce Dolný Lopašov vykonával 5 volebných období 1990 – 2010,  a 2014-2018,

Bol členom Rady ZMO, členom rady ZMOS a pôsobil v odborných sekciách ZMOS

 

RNDr. Jozef Petušík

 

 

 

 

Funkciu starostu obce Križovany nad Dudváhom vykonával 4,5 volebného obdobia, 1993 – 2010,  

od r. 1995 člen Rady združenia,

člen sekcie ZMOS

 

Ján Vrábel

 

 

 

 

Vo funkcii starostu obce Zemianske Sady 7 volebných období (od 1994), dlhoroční člen Rady združenia;

od 2019 podpredseda  Rady ZMO, dlhoročný člen rady ZMOS a člen odborných sekcií ZMOS,

dlhoročný hráč i manažér futbalového družstva starostov

 

Ing. Roman Súkeník

 

 

 

 

Vo funkcii starostu Dechtice od r. 2002 po súčasnosť, 5.volebné obdobie,

člen Rady  združenia od r. 2011,

člen OIK Bohunice

 

PhDr. Karol Zachar

 

 

 

 

                   

 

 

PLAKETA a ďakovný list za

dlhoročnú prácu v prospech samosprávy a rozvoj sídiel regiónu

 

 

 

 

 

V tejto kategórii oceňujeme starostov, ktorí pôsobia vo funkcii 6,7,8 funkčných období a neboli už vyššie ocenení

 

 

 

 

 

 

Funkciu starostu obce Moravany nad Váhom vykonáva 6. volebné obdobie,  od r. 1998 – po súčasnosť

 

 

 

Ing. Peter Hulman

 

 

 

 

Funkciu starostu obce Merašice  vykonáva 7. volebné obdobie,  od r. 1997 – po súčasnosť

 

Ing. Stanislav Michal

 

 

 

Funkciu starostu obce Radošovce  vykonáva

7. volebné obdobie,  od r. 1998 – po súčasnosť

 

Miroslav Remenár

 

 

 

Funkciu starostu obce Kočín Lančár  vykonával

7 volebných období, 1990 - 2018

 

Jozef Reško

 

 

 

Funkciu starostu obce Pata  vykonával

6 volebných období, 1990 - 2014

 

Milan Čambálik

 

 

 

Funkciu starostu obce Rakovice  vykonáva

6. volebné obdobie,  od r. 1999 – po súčasnosť

 

Dušan Daloš

 

 

 

 

Funkciu starostu obce Hradište pod Vrátnom   vykonával

6 volebných období, 1993 - 2011

 

Ing. Ivan Hatiar

 

 

     

 

Poďakovanie

5 volebných období vo funkcii starostu obce

so symbolickým darčekom

 

 

 

 

 

meno

obec

Výkon funkcie starostky – starostu

Miroslav Sučák

Bohdanovce nad Trnavou

Od r. 2002 po súčasnosť

Ing. Dušan Duga

Brestovec

Od r. 2002 po súčasnosť

Mgr. Dušan Bublavý

Častkovce

Od r. 2002 po súčasnosť

Rudolf Ružička

Dobrá Voda

1990 - 2010

Anton Menšík

Dolné Zelenice

1990 - 2010

Mgr. Ľuboš Gubáň

Dvorníky

1998 - 2018

Pavol Janiš

Horné Otrokovce

1990 - 2010

Vladimír Kollár

Horné Zelenice

1990 - 2010

Ing. Rastislav Mrva

Hrnčiarovce nad Parnou

1990 - 2010

Phdr. Martin Halaksa, Phd.

Košolná

Od r. 2002 po súčasnosť

 

 

 

Ing. Anton Fiala

Osuské

Od r. 2002 po súčasnosť

Emil Škodáček

Prašník

1998 – 2006 a 2010 po súčasnosť

Ing. Dana Blažková

Prietrž

Od r. 2002 po súčasnosť

Ing. Juraj valo

Trebatice

Od r. 2002 po súčasnosť

Miroslav Veľký

Tepličky

1994 - 2014

Ing. Štefan Lancz

Veľká Mača

Od r. 2002 po súčasnosť

Rudolf Baroš

Zavar

1998- 2018

 

 

 

 

Ďalší starostovia združenia, ktorí prítomní neboli, ale vykonávali funkciu starostu 5 volebných období:

Vladimír Tomášik, Bašovce

Dušan Močko, Brunovce

Ing. Tibor Veľký, Horné Trhovište

Mgr. Ján Kozár, Hrachovište

Vladimír Fabo, Hruboňovo

Milan Cabánek, Lužianky

Bohuslav Plačko, Nová Lehota

Ladislav Ištok, Pastuchov

Róbert Kopáčik, Orešany

Mariana Šuranová, Pavlice

Štefan Kováč, Slovenská Nová Ves

Ján Hertel, Svrbice

Tibor Púček, Šalgovce

Ľubomír Matlák, Špačince

 

Ocenie pre pani Janku Pekarovičovú,

ktorej združenie udeľuje ďakovný list za  dlhoročnú spoluprácu  a rozvoj dobrých vzťahov v regióne

Pani Janka Pekarovičová spolupracovala so združením na tvorbe  všetkých troch publikácií Roky v nás na redakčnej úprave a tiež každoročne realizuje redakčné úpravy snemových novín.  

 

Združenie nezabúda ani na stabilných partnerov, s ktorými intenzívne spolupracujeme po celé dlhé roky.

 

 

Ďakovný list  a plaketa za

za budovanie dobrých vzťahov a partnerstva v jadrovoenergetickom regióne

 

 

 

 

 

Združeniu miest a obcí Slovenska

Ocenenie prevzal: Mgr. Radomír Brtáň, podpredseda ZMOS

 

 

 

 

 

Trnavskému samosprávnemu kraju

Ocenenie prevzal: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK

 

 

 

 

Regionálnemu združeniu miest a obcí Stredného Považia

Ocenenie prevzala: Mgr. Jaroslava Pupišová, riaditeľka kancelárie združenia

 

 

 

 

 

 

 

Slovenským elektrárňam, a.s.,

Ocenenie prfevzal Ing. Miroslav Žaťko

 

 

 

 

Jadrovej a vyraďovacej spoločnosi, a.s.

nikto sa nezúčastnil, zaslané dodatočne

 

 

 

 

Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s.

Ocenenie prevzal

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva  JESS, a.s.

 

 

 

 

Úradu jadrového dozoru SR

Ocenenie prevzala Mgr. Miriam Vachová, riaditeľka kancelárie ÚJD SR

 

 

 

 

 

Oceňovanie sa nieslo v slávnostnej atmosfére a i neformálna časť bola veľmi príjemná, keďže sa stretli ľudia, ktorí so združením žijú doteraz a mali možnosť sa osobne stretnúť po dlhej dobe. 

Atmosféru doplnilo i vystúpenie formácie For You, Ľudovej hudby Bystríka Slobodu, výborné občerstvenie, vína z regiónu a predovšetkým príjemná atmosféra prítomných hostí,  bývalých a súčasných starostov a primátorov. 

ĎAKUJEME za 30 rokov aktívnej činnosti - ďakujem všetkým, ktorí  združenie podporujú a cítia sa jeho súčaťou. 

 

Dátum vloženia: 17. 9. 2021 7:39
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2021 9:26
Autor: AB

AKTUALITY

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 26 °C 16 °C
piatok 26. 7. polojasno 30/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 36/17 °C
nedeľa 28. 7. mierny dážď 29/18 °C

seniori

Partneri