Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kontrolná komisia

Členovia Kontrolnej komisie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zvolení XXV. snemom dňa 17.3.2015

na volebné obdobie od 17.3.2015 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2018

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem na návrh rady.
 2. Funkčné obdobie komisie je 4-ročné, končí sa zvolením novej rady združenia. Komisia si na svojom prvom zasadnutí volí zo svojho stredu predsedu. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
 3. Predseda kontrolnej komisie je prizývaný na zasadnutie rady s hlasom poradným.
 4. Kontrolná komisia v rámci svojej pôsobnosti:
  1. kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
  2. vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
  3. navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
  4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej závierke,
  5. predkladá snemu správu o výsledkoch svojej činnosti.

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Ivančíková Denisa, Mgr.člen
Marek Tibor, Ing.člen
Hanusová Eva, Ing.Predsedníčka