Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda združenia

- zvolený XXV.snemom ZMO dňa 17.3.2015 v Maduniciach

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Volí a odvoláva ho snem. Funkčné obdobie predsedu je 4-ročné, končí sa zvolením nového predsedu, resp. opätovným zvolením. Ak sa predseda počas funkčného obdobia vzdá svojej funkcie, práva a povinnosti predsedu do ďalšieho snemu vykonáva radou poverený člen rady. Vzdanie sa funkcie musí byť predložené rade písomne.
 2. Do jeho pôsobnosti patrí:
  1. zvolávať zasadnutie rady,
  2. predkladať snemu správu o činnosti,
  3. menovať podpredsedov po prerokovaní v rade,
  4. zastupovať združenie vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy, ostatným regionálnym a záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám, tuzemským i zahraničným subjektom,
  5. rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu alebo rade združenia,
  6. predkladať rade návrh na vymenovanie a odvolanie vedúceho kancelárie združenia,
  7. predseda združenia vykonáva súčasne funkciu predsedu rady,
 3. Predseda môže poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností člena rady.

Predchádzajúci predsedovia:

Peter Ryška, starosta obce Jaslovské Bohunice (1991 - 10.03.2011);

Mgr. Alena Jelušová , starostka obce Madunice (10.3.2011 - 11.4.2013);

Ing. Remo Cicutto , primátor Mesta Piešťany (11.4.2013 - 17.3.2015).