Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rada združenia

Členovia Rady ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zvolení XXV. snemom dňa 17.3.2015

na volebné obdobie od 17.3.2015 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2018

 

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Rada je najvyšším výkonným orgánom združenia a jej volebné obdobie je 4-ročné, končí sa zvolením novej rady združenia.
 2. Radu volí a odvoláva snem.
 3. Rada spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi snemami.
 4. O počte členov rozhoduje snem. Počet členov rady zastupujúcich I.a II.pásmo ohrozenia je rovnaký ako počet členov zastupujúcich III.pásmo ohrozenia.
 5. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
 6. Rada sa schádza podľa potreby, obvykle 4x ročne. Zvoláva ju a jej rokovanie riadi predseda. Za organizačnú prípravu rokovania rady zodpovedá vedúci kancelárie združenia, ktorý sa zúčastňuje rokovaní rady s hlasom poradným.
 7. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 8. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.
 9. Do pôsobnosti Rady združenia patrí:
  1. pripravovať, zvolávať a organizačne zabezpečovať snem združenia,
  2. zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení snemu,
  3. posudzovať žiadosti o prijatie za člena, o vystúpenie zo združenia a rozhodovať o zániku členstva pre neplnenie povinností,
  4. prerokúvať námety a žiadosti členov združenia, podnecovať ich iniciatívu a vykonávať opatrenia v záujme združenia a jeho členov,
  5. schvaľovať v priebehu roka nevyhnutné rozpočtové presuny,
  6. voliť svojich zástupcov do orgánov Združenia miest a obcí Slovenska,
  7. vymenovať a odvolať na návrh predsedu vedúceho kancelárie združenia,
  8. schvaľovať čestné členstvo,
  9. schvaľovať organizačnú štruktúru kancelárie združenia.