Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Snem združenia

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Snem je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov združenia.
 2. Snem zvoláva rada združenia najmenej raz ročne, spravidla v prvom polroku kalendárneho roka.
 3. Mimoriadny snem zvoláva rada združenia ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina členov združenia.
 4. Snem je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov členov združenia. Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia s hlasom rozhodujúcim. O zmene stanov rozhoduje snem dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Uznesenie o zániku združenia je prijaté ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina zástupcov všetkých členov združenia s hlasom rozhodujúcim. Spôsob hlasovania určuje snem.
 5. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:
  1. schvaľovať a meniť stanovy združenia,
  2. voliť a odvolávať radu,
  3. voliť a odvolávať predsedu,
  4. voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie,
  5. prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh združenia, základné smery činnosti pre nasledujúce obdobie, ročnú účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie,
  6. schvaľovať ročný rozpočet,
  7. určovať výšku členských príspevkov,
  8. schvaľovať rokovací poriadok snemu a jeho pracovné orgány,
  9. rozhodovať o  zániku združenia, naložení s jeho likvidačným zostatkom a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s jeho likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
  10. delegovať svojich zástupcov na snem ZMOS.