Trnava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Akreditované kurzy

Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.

Účastníci akreditovaných kurzov, získavajú po absolvovaní vzdelávacieho programu Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré má povahu verejnej listiny a vydáva sa na dobu neurčitú.

Bližšie informácie o podmienkach akreditácie na www.minedu.sk  v časti Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Zoznam vzdelávacích ustanovizní a akreditovaných vzdelávacích aktivít http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642 


RVC Trnava má v súčasnosti k dispozícii štyri akreditované kurzy:

1. Pracovno právne vzťahy pre zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy
2. Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.AVS
3. Miestna samospráva – prehľad fungovania
4. Kultúra samosprávneho úradu

Ďalšie akreditované kurzy sú k dispozícii prostredníctvom členských RVC v Asociácii vzdelávania samosprávy (ďalej len „AVS“)

 1. Pracovno právne vzťahy zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

číslo akreditácie: 2328/2011/97/1

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostavia/-tky,  primátori/-ky
 • Prednostovia a vedúci odborov/oddelení mestských a obecných  úradov, úradov Vyšších územných celkov
 • Odborní zamestnanci obecných a mestských úradov, úradov Vyšších územných celkov z oblasti personalistiky
 • Odborní zamestnanci zariadení/organizácií v pôsobnosti obcí a miest resp. ďalších organizácií v pôsobnosti územnej samosprávy  z oblasti personalistiky
 • Riaditelia a vedúci zamestnanci organizácií v pôsobnosti územnej samosprávy.
 • Hlavní kontrolóri obcí a miest, úradov Vyšších územných celkov
 • Ďalší zamestnanci obcí a miest, VÚC

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

19 vyučovacích hodín

Učebný plán:

 1.  Úvod do základov práca
 2.  Pracovno právne vzťahy v územnej samospráve
 3.  Pracovno právne postavenie volených predstaviteľov územnej samosprávy
 4.  Bežné pracovno právne úkony a ich praktické stránky
 5.  Etika výkonu funkcie a zamestnania

 2. Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.

číslo akreditácie: 2328/2007/254/1

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
 • Prednostovia a vedúci zamestnanci mestských a obecných úradov
 • Vedúci zamestnanci zariadení v organizme samosprávy alebo subjektov založených alebo zriadených miestnou samosprávou
 • Hlavní kontrolóri obcí a miest
 • Iní záujemcovia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

4 dni po 7 vyučovacích hodín

Učebný plán

 1. Riadenie zodpovedajúce špecifikám prostredia územnej samosprávy
 2. Riadenie prekonávajúce vnútorné i vonkajšie bariéry efektívneho fungovania miestnej samosprávy
 3. Riadenie zvládajúce strategické úlohy v meniacom sa prostredí
 4. Riadenie mobilizujúce netradičné zdroje

 3. Miestna samospráva – prehľad fungovania

číslo akreditácie: 2328/2010/143/1

Cieľom kurzu je:

 • zorientovať účastníkov v osobitostiach riadenia organizmu miestnej samosprávy
 • poskytnúť účastníkom prakticky použiteľné nástroje progresívneho riadenia
 • umožniť účastníkom nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre riešenie najfrekventovanejších problémových situácií v riadení miestnej samosprávy
 • položiť základ pre pokračovanie vzdelávania v progresívnom riadení v nadväzujúcich otázkach alebo na detailnejšej úrovni

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
 • Prednostovia a  zamestnanci mestských a obecných úradov
 • Iní záujemcovia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

2 dni po 5 hodín

Učebný plán

 • Miestna samospráva v systéme verejnej správy
 • Charakteristika miestnej samosprávy
 • Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov
 • Rozhodovacie procesy
 • Systém a funkcie základných vnútorných noriem

 4. Kultúra samosprávneho úradu

číslo akreditácie: 2328/2010/143/2

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
 • Prednostovia a  zamestnanci mestských a obecných úradov
 • Iní záujemcovia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

2 dni po 5 hodín

Učebný plán

 • Príčiny záujmu o tému organizačnej kultúry, jej význam a praktické účinky
 • Pojem „kultúra” a „kultúra inštitúcie”
 • Jednotlivec a organizačná kultúra
 • Štruktúra a prvky organizačnej kultúry