Obsah

Seminár č. 4

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND


Termín: 3. novembra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach
 

Program:

 1. Európsky sociálny fond (ESF) základná charakteristika, jeho ciele
  • väzba na strategické dokumenty (Európska stratégia zamestnanosti, Zásady zamestnanosti na úrovni Spoločenstva, Národný akčný plán)
    
 2. Oblasti politík ESF a podporované činnosti
  • rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce
  • podpora rovnakých príležitostí pre všetkých
  • presadzovanie zlepšenie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania
  • podpora kvalifikovanej vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily
  • zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom
    
 3. Základné dokumenty
  • Sektorový operačný program Ľudské zdroje
  • Doplnok programu
    
 4. Mechanizmus implementrácie
  • Národné projekty
  • Národné projekty spolufinancované Európskou úniou
  • z ESF a z prostriedkov ŠR
  • Implementácia Národných projektov
  • NP I - Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu prác
  • NP II - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
  • NP III - Projekt vzdelávania a prípravy nezamestnaných pre trh práce
  • NP V - Aktivácia nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku sociálnej pomoci
  • NP IX - Absolventská prax
    
 5. Čerpanie finančných prostriedkov na Národné projekty
  • Oprávnenosť výdavkov
    
 6. Konkrétne príklady projektov realizovaných v rámci jednotlivých výziev
   
 7. Diskusia
   

Lektori: Ing. Daniela URBANOVSKÁ, Ing. Iveta Benciová