Trnava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Členstvo v RVC informácie

Členom RVC pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice sa môže stať každé mesto, obec na území Slovenska i mimo 30 km pásma ochrany od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

  • Členský príspevok je samostatným poplatkom, nezávislým od poplatku členského príspevku v ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
  • Výšku členského príspevku určuje snem združenia.
  • Aktuálna výška členského bola schválená XVI. snemom združenia dňa 20.4.2006 s platnosťou od 1.1.2007 je:
    • obce do 5 000 obyvateľov: 0,10 € /obyvateľ
    • obce nad 5 000 obyvateľov: 0,03 € /obyvateľ

Poplatky za semináre a ďalšie aktivity RVC

ČLENOVIA

Za bežné 1-dňové odborné, konzultačné semináre platia obvykle poplatok 20 € za 1 účastníka.  ZŠ a MŠ resp. i ďalšie RO a PO zriadené obcou (ak je obec členom RVC) uhrádzajú poplatok za semináre rovnako ako členovia.

Poplatok za viacdňové semináre, workshopy, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov. Pre členov sa však započítavajú len priame náklady, nekalkulujú sa kompletné režijné náklady.

Sprostredkujeme odborné poradenstvo z oblasti pracovno-právnych vzťahov, účtovníctva, mzdovej agendy, majetkovo-právnych záležitostí obce, spracovania vnútorných noriem a predpisov obce a pod.  podľa obsahu. V prípade, že otázka konzultácie je všeobecne použiteľná a s primeraným rozsahom pre ďalšie samosprávy, je možné konzultáciu pre členov uhradiť z rozpočtu RVC. Špecifické otázky samospráv ak je to možné sprostredkujeme konzultáciu za odplatu s konkrétnym odborníkom v danej oblasti.

Pozvánky na semináre zasielame LEN mailom  je preto potrebné nahlásiť aktuálne mailové adresy !!!!

Pozvánky je možné stiahnuť vo formáte pdf. na stránke www.avs-rvc.sk , súčasne je možné i prihlásenie cez elektronický formulár.

Prihlášky neposielajte POŠTOU,len cez elektronický formulár v núdzovom prípade mailom na zmo@zmo.sk.

Poplatky za semináre je potrebné uhrádzať VOPRED prevodom na účet (poplatok MUSÍ byť na účte RVC minimálne 2 dni pred konaním seminára !!!!) so správne uvedeným VS (je to vždy dátum podujatia napr. podujatie 14.mája 2020 bude mať VS 140520) a SŠ = IČO organizácie.

Do správy pre prijímateľa uvádzajte skrátený názov organizácie bez interpunkčných znamienok, a nie názov seminára napr. ZS Komenského, Sered a nie Základná škola Jána Amosa  Komenského....).  V takomto prípade sa komplikovane identifikuje platba za podujatie.

NEČLENOVIA

Za bežné 1-dňové odborné, konzultačné semináre platia nečlenovia poplatok 40 € za 1 účastníka prípadne viac(v závislosti od celkových nákladov na podujatie). Organizácie zriadené obcou a mestom, ktoré nie je členom RVC platia poplatok rovnako ako nečlen.

Poplatok za viacdňové semináre, workshopy, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov. Pre nečlenov sa však kalkulujú aktuálne výdavky na podujatie. V celkovom prepočte je poplatok pre nečlenov vyšší !

Sprostredkujeme odborné poradenstvo z oblasti pracovno-právnych vzťahov, účtovníctva, mzdovej agendy, majetkovo-právnych záležitostí, spracovania vnútorných noriem a predpisov obce a pod. za poplatok podľa reálnych nákladov za sprostredkovanie a honorár konzultanta.

Pozvánky na semináre zasielame LEN mailovou poštou, je preto potrebné nahlásiť aktuálne mailové adresy !!!!

Zaradenie nečlenov do adresá na zasielanie pozvánok len na ich požiadanie.

Pozvánky je možné stiahnuť vo formáte pdf. na stránke www.avs-rvc.sk , súčasne je možné i prihlásenie cez elektronický formulár.

Prihlášky neposielajte POŠTOU, len cez formulár na www.avs-rvc/trnava resp. v núdzovom prípade mailom na zmo@zmo.sk

Poplatky za semináre je potrebné uhrádzať VOPRED prevodom na účet (poplatok MUSÍ byť na účte RVC minimálne 2 dni pred konaním seminára !!!!) so správne uvedeným VS (je to vždy dátum podujatia napr. podujatie 14.mája 2020 bude mať VS 140520) a SŠ = IČO organizácie.

Do správy pre prijímateľa uvádzajte skrátený názov organizácie bez interpunkčných znamienok , a nie názov seminára napr. ZS Komenského, Sered a nieZákladná škola Jána Amosa Komenského). V takomto prípde sa komplikovane identifikuje platba za podujatie.