Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Orgány združenia

Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:

a. Snem združenia

b. predseda združenia

c. Rada združenia

d. kontrolná komisia

e. Odborné komisie

 

 Snem

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Snem je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov združenia.
 2. Snem zvoláva rada združenia najmenej raz ročne, spravidla v prvom polroku kalendárneho roka.
 3. Mimoriadny snem zvoláva rada združenia ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina členov združenia.
 4. Snem je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov členov združenia. Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia s hlasom rozhodujúcim. O zmene stanov rozhoduje snem dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Uznesenie o zániku združenia je prijaté ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina zástupcov všetkých členov združenia s hlasom rozhodujúcim. Spôsob hlasovania určuje snem.
 5. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:
  1. schvaľovať a meniť stanovy združenia,
  2. voliť a odvolávať radu,
  3. voliť a odvolávať predsedu,
  4. voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie,
  5. prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh združenia, základné smery činnosti pre nasledujúce obdobie, ročnú účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie,
  6. schvaľovať ročný rozpočet,
  7. určovať výšku členských príspevkov,
  8. schvaľovať rokovací poriadok snemu a jeho pracovné orgány,
  9. rozhodovať o  zániku združenia, naložení s jeho likvidačným zostatkom a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s jeho likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
  10. delegovať svojich zástupcov na snem ZMOS.

 

  Predseda

 Mgr. Maroš SAGAN, PhD., starosta obce Cífer

- zvolený XXIX.snemom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, 20.2.2019 v Jaslovských Bohuniciach na volebné obdobie od 20.2.2019 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2022

Sagan predseda

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Volí a odvoláva ho snem. Funkčné obdobie predsedu je 4-ročné, končí sa zvolením nového predsedu, resp. opätovným zvolením. Ak sa predseda počas funkčného obdobia vzdá svojej funkcie, práva a povinnosti predsedu do ďalšieho snemu vykonáva radou poverený člen rady. Vzdanie sa funkcie musí byť predložené rade písomne.
 2. Do jeho pôsobnosti patrí:
  1. zvolávať zasadnutie rady,
  2. predkladať snemu správu o činnosti,
  3. menovať podpredsedov po prerokovaní v rade,
  4. zastupovať združenie vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy, ostatným regionálnym a záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám, tuzemským i zahraničným subjektom,
  5. rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu alebo rade združenia,
  6. predkladať rade návrh na vymenovanie a odvolanie vedúceho kancelárie združenia,
  7. predseda združenia vykonáva súčasne funkciu predsedu rady,
 3. Predseda môže poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností člena rady.
   

Predchádzajúci predsedovia:

Peter Ryška, starosta obce Jaslovské Bohunice (1991 - 10.03.2011);

Mgr. Alena Jelušová , starostka obce Madunice (10.3.2011 - 5.6.2012);

Ing. Remo Cicutto , primátor Mesta Piešťany ( 5.6.2012 - 11.4.2013 poverený vedením ZMO; 11.4.2013 - 17.3.2015)

Ing. Vladimír Púčik, starosta obce Ružindol (17.3.2015 - 20.2.2019)

 

 Rada

Členovia Rady ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zvolení XXIX. snemom dňa 20.2.2019
na volebné obdobie od 20.2.2019 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2022

Zoznam členov tu


Výpis zo Stanov združenia:

 1. Rada je najvyšším výkonným orgánom združenia a jej volebné obdobie je 4-ročné, končí sa zvolením novej rady združenia.
 2. Radu volí a odvoláva snem.
 3. Rada spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi snemami.
 4. O počte členov rozhoduje snem. Počet členov rady zastupujúcich I.a II.pásmo ohrozenia je rovnaký ako počet členov zastupujúcich III.pásmo ohrozenia.
 5. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
 6. Rada sa schádza podľa potreby, obvykle 4x ročne. Zvoláva ju a jej rokovanie riadi predseda. Za organizačnú prípravu rokovania rady zodpovedá vedúci kancelárie združenia, ktorý sa zúčastňuje rokovaní rady s hlasom poradným.
 7. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 8. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.
 9. Do pôsobnosti Rady združenia patrí:
  1. pripravovať, zvolávať a organizačne zabezpečovať snem združenia,
  2. zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení snemu,
  3. posudzovať žiadosti o prijatie za člena, o vystúpenie zo združenia a rozhodovať o zániku členstva pre neplnenie povinností,
  4. prerokúvať námety a žiadosti členov združenia, podnecovať ich iniciatívu a vykonávať opatrenia v záujme združenia a jeho členov,
  5. schvaľovať v priebehu roka nevyhnutné rozpočtové presuny,
  6. voliť svojich zástupcov do orgánov Združenia miest a obcí Slovenska,
  7. vymenovať a odvolať na návrh predsedu vedúceho kancelárie združenia,
  8. schvaľovať čestné členstvo,
  9. schvaľovať organizačnú štruktúru kancelárie združenia.

 

 Kontrolná komisia

Členovia Kontrolnej komisie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zvolení XXV. snemom dňa 17.3.2015
na volebné obdobie od 20.2.2019 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2022

Zoznam členov tu


Výpis zo Stanov združenia:

 1. Komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem na návrh rady.
 2. Funkčné obdobie komisie je 4-ročné, končí sa zvolením novej rady združenia. Komisia si na svojom prvom zasadnutí volí zo svojho stredu predsedu. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
 3. Predseda kontrolnej komisie je prizývaný na zasadnutie rady s hlasom poradným.
 4. Kontrolná komisia v rámci svojej pôsobnosti:
  1. kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
  2. vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
  3. navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
  4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej závierke,
  5. predkladá snemu správu o výsledkoch svojej činnosti.

 

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Pocisk SlavomírRada združenia - člen

Obec Jablonec: https://http://www.jablonec.sk