Obsah

Seminár č. 2

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA


Termín: 13. októbra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach
 

Program:

 1. Operačný program PRIEMYSEL A SLUŽBY
  1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využívaním rozvoja domáceho rastového potenciálu
   • Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
   • Podpora budovania priemyselných parkov
   • Podpora úspor energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie
   • Podpora budovania inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov
  2. Rozvoj cestovného ruchu
   • Podpora budovania infraštruktúry súvisiacej so zariadeniami a strediskami CR, kultúrnymi a historickými objektmi, prírodnými atraktivitami
   • Podpora propagácie CR, zriaďovanie a obnova turisticko-informačných kancelárií
   • Podpora rozvoja kultúrnych aktivít
   • Podpora výstavby športovo-rekreačných zariadení
   • Podpora podnikateľských aktivít CR
     
 2. Operačný program ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  1. Enviromentálna infraštruktúra
   • Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd, obnova prírodného prostredia
   • Zlepšnie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia, odpadového hospodárstva
  2. Lokálna infraštruktúra
   • Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
   • Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
   • Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry pre regionálny rozvoj
   • Obnova a rozvoj vidieka
     
 3. Praktické rady
  • Silné a slabé stránky žiadostí
  • Chyby a omyly pri projektovaní
  • Skúsenosti a odporúčania
  • VZOR „dokonalého“ projektu
    
 4. Diskusia
   

Lektori: Mgr. Vanesa STEINEROVÁ, Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOVÁ