Obsah

Seminár č. 6

KOHÉZNY FOND – Fond súdržnosti


Termín: 8. decembra 2004
Miesto: Hotel Bohunice, Závažná Poruba
 

Program:

 1. Kohézny fond
  • Všeobecne o Kohéznom fonde
  • Stratégia SR pre Kohézny fond na roky 2004 - 2006
  • Dlhodobé ciele
  • Kratkodobé ciele
  • Priority stratégie v oblasti životného prostredia
  • Príkladové štúdie žiadostí o grant na Kohézny fond (vodovod, kanalizácia, ČOV)
    
 2. Prepojenie/náväznosti Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov
  • Operačný program Základná infraštruktúra - Priorita 2. Enviromentálna infraštruktúra
  • Opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu a racionálne využitie vôd
  • Aktivity opatrenia
  • Programový doplnok pre OP ZI, Opatrenia 2.1
  • Príkladové štúdie na žiadosti o grant z OP ZI (vodovod, kanalizácia, ČOV)
    
 3. Riešenie konkrétnych situácií samospráv
   
 4. Diskusia k prezentovaným témam
   
 5. Prezentácia www stránok obcí regiónu
   
 6. Prezentácia www stránky ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
   

Lektori: Juraj NÁMER, Mgr. Alena JELUŠOVÁ