Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poslanie, Členovia


OIK

 

 

 

 

 

 

Poslanie

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL a.s. (ďalej len SE - Enel), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov  SE - Enel , JAVYS, JESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

 

Členovia

ZÁSTUPCOVIA ZMO, REGIÓN JE JASLOVSKÉ BOHUNICE

menovaní 20.2.2019, po XXIX.sneme združenia

 

a) 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,

Mgr. Gilbert Liška, Veľké Kostoľany

Ladislav Bohačík, Pečeňady

Božena Krajčovičová, Jaslovské Bohunice

 

b) 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Pavol Johanes, Kátlovce

Miroslav Remenár, Radošovce

 

c) 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Mgr. Terézia Kavuliaková, Leopoldov

PhDr. Július Zemko, Špačince - PREDSEDA

PhDr. Karol Zachar, Dechtice

 

d) 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Ing. Roman Súkeník, Zemianske Sady

Miroslav Sučák, Bohdanovce nad Trnavou

Mgr. Dagmar Jakubcová, Dolné Zelenice

 

Zástupcovia JAVYS, a.s.

Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva a  riaditeľ divízie bezpečnosti
Mgr. Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS a.s. – tajomník OIK Bohunice

 

Zástupcovia Slovenských elektrární, a.s.

Patrik Kašo, riaditeľ závodu AE Bohunice V2
Mgr. Róbert Holý, vedúci komunikácie JE

 

Zástupca JESS, a.s.

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality

 

 

OBČIANSKA INFORMAČNÁ KOMISIA BOHUNICE
                                         ŠTATÚT

 
S ohľadom na právo občanov byť pravdivo a objektívne informovaný o všetkých aspektoch 
výstavby, prevádzky, rekonštrukcií, vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, 
skladovania a spracovania vyhoreného jadrového paliva (ďalej len „VJP“) a rádioaktívneho 
odpadu (ďalej len „RAO“), s cieľom viesť s verejnosťou otvorený dialóg o mierovom 
využívaní jadrovej energie a skvalitniť informovanosť, zriaďuje sa  Občianska informačná 
komisia Bohunice, ktorá sa bude riadiť týmto štatútom. Zakladateľom je ZMO, región JE 
Jaslovské Bohunice a podľa čl. XIV, bod 1 – 3 Stanov je OIK Bohunice odbornou komisiou 
združenia. 
 
Čl.1 
Účel Občianskej informačnej komisie 
Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia 
informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami 
v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej 
len JAVYS), Slovenské elektrárne,  člen skupiny ENEL a.s. (ďalej len SE - Enel), Jadrová 
energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve 
na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov  SE - Enel , JAVYS, 
JESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice. 
 
Čl.2 
Zloženie OIK 
2.1. OIK má najviac 16 členov, ktorú tvoria:  
a) 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia, 
b) 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou 
tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,  
c) 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného 
druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, 
d) 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou 
tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, 
e) 5 zástupcovia  jadrových zariadení pôsobiacich v  lokalite Jaslovské Bohunice v 
pomere 2 zástupcovia za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., 2 zástupcovia za 
Slovenské elektrárne, a.s. a 1 zástupca Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s.. 
2.2.  
a)  Členov OIK za obce schvaľuje uznesením Rada ZMO, región JE Jaslovské Bohunice  
a menuje predseda združenia (2.1-  b, c, d/). 
b)  Členov OIK za pripravované, prevádzkované a vyraďované jadrové zariadenia 
menujú generálni riaditelia akciových spoločností (2.1. – e). 2 
2.3.  
a) Predsedom OIK je vždy zástupca obcí určený voľbami nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov OIK. 
b) Tajomníkom  komisie je člen OIK určený voľbami nadpolovičnou väčšinou všetkých 
členov OIK. 
c) Funkčné obdobie predsedu, tajomníka a  členov OIK je 4 roky a končí zvolením 
nových orgánov najbližšie po komunálnych voľbách. 
 
Čl.3 
Práva a povinnosti členov OIK 
3.1. Práva členov OIK:
a) Byť pravdivo a včas informovaný o všetkých aspektoch prípravy, výstavby, spúšťania, 
prevádzky, rekonštrukcie, vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, skladovania
a spracovania VJP a RAO v lokalite Jaslovské Bohunice v pôsobnosti 
prevádzkovateľov a o vplyve týchto činností na životné prostredie. 
b) Získavať periodické informácie spracovávané mesačne v situačnej správe, ročne 
o plánovaných aktivitách výrobných jadrových zariadení, plánovaných havarijných 
cvičeniach, správy o životnom prostredí, štvrťročné a ročné správy o výsledkoch 
radiačnej kontroly okolia jadrovoenergetickej lokality a pod. 
c) Dostávať ostatné všeobecné informácie o pripravovanom a realizovanom technickom 
rozvoji jadrových zariadení, o záveroch kontrolných dozorných orgánov a previerok 
medzinárodných misií týkajúcich sa bezpečnosti, skúškach    sirén, prevádzkových 
udalostiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie územia. 
d) Predkladať témy na prerokovanie do plánu činnosti OIK. 
e) Prehliadkou zisťovať skutočný stav priestorov a jadrových zariadení, ak to dovoľujú 
prevádzkové podmienky. 
f) Diskutovať s pracovníkmi a obslužným personálom jadrových zariadení za účelom 
získania pravdivých informácií, alebo o priebehu a dôsledkoch mimoriadnych 
udalostí. 
g) Diskutovať s občanmi regiónu za účelom poskytovania pravdivých informácií, alebo 
o priebehu a dôsledkoch mimoriadnych udalostí. 
h) Absolvovať lekárske vyšetrenie a psychologické testy pre vybavenie vstupu do    
jednotlivých priestorov jadrových zariadení 
i) Absolvovať odbornú prípravu pre získanie základných vedomostí v oblasti   riadenia,         
štruktúry a predmetu  činností jednotlivých útvarov prevádzky, jadrovej a radiačnej 
bezpečnosti a havarijného plánovania podľa potrieb a typov jadrových zariadení. 
j) V prípade potreby absolvovať skúšky pre vstup do kontrolného pásma jadrového 
zariadenia. 
3.2. Povinnosti členov OIK:
      a) Zúčastňovať sa na zasadnutiach OIK a aktívne sa podieľať na plnení plánu činnosti. 
Prípadnú neúčasť na zasadnutí OIK vopred ospravedlniť predsedovi alebo 
tajomníkovi OIK. 
      b)  V predstihu predkladať témy a otázky do programu zasadnutia OIK podľa vážnosti 
tak, aby zástupca akciovej spoločnosti mal možnosť zabezpečiť kvalifikovanú 
odpoveď. 
      c) Pravdivým a neskresľujúcim spôsobom odovzdávať získané informácie verejnosti 
a interpretovať skutočnosti z danej oblasti. 
      d)  O činnosti OIK úplne a objektívne informovať ZMO regiónu JE Jaslovské Bohunice, 
členské obce a mestá, prípadne verejnosť prostredníctvom médií. V sporných 
prípadoch v rámci informovanosti interpretovať stanovisko OIK. 3 
 
Čl.4 
Zodpovednosť členov OIK 
Jednotliví  členovia OIK zodpovedajú za škody vzniknuté úmyselne nesprávnou 
interpretáciou informácií, s ktorými prídu do styku pri výkone funkcie člena OIK. 
 
Čl.5 
Zásady riadenia činnosti OIK 
a)  Činnosť OIK sa riadi plánom činnosti na príslušný kalendárny rok. 
b) Zasadnutia OIK zvoláva a rokovanie vedie predseda OIK, ktorý komisiu zastupuje aj 
navonok. V prípade neprítomnosti predsedu zastupuje ním poverený člen OIK. 
c) Tajomník OIK zodpovedá za vedenie agendy, zabezpečenie administratívnych činností, 
vytváranie podmienok pre efektívnu  činnosť komisie, prípravu materiálov podľa plánu 
činnosti OIK a pre zodpovedanie otázok a problematiky vznesenej  členmi OIK v oblasti 
jadrových zariadení v pôsobnosti akciových spoločností. Zabezpečuje vstupy do 
požadovaných priestorov v jadrových zariadeniach. 
d) OIK zasadá minimálne  2x ročne podľa termínov riadnych zasadnutí uvedených v pláne 
činnosti OIK. V odôvodnených prípadoch zvoláva predseda mimoriadne zasadnutie OIK. 
Pri riadnom zasadnutí sa doručí  členom pozvánka s programom a podkladovými 
materiálmi minimálne 7 dní pred termínom zasadnutia. O spôsobe doručenia rozhoduje 
komisia. 
e) Rokovania OIK sa v odôvodnenom prípade na podnet člena komisie a pozvanie 
predsedu môže  zúčastniť zástupca Vyššieho územného celku, vedy, školstva, odbornej 
alebo štátnej inštitúcie, miestnej samosprávy, resp. tretieho sektora. Tajomník OIK 
zabezpečuje účasť odborných útvarov a vedenia prevádzkovateľov  podľa prerokovanej 
problematiky. Z rokovania OIK sa spisuje záznam, ktorý  podpisuje predseda a tajomník OIK. 
 
Čl.6 
Financovanie činnosti OIK 
a) Finančné prostriedky – príspevky jednotlivých účastníkov OIK sú vedené na 
samostatnom bankovom účte v Dexia banka Slovensko, a.s. číslo 1175986005/5600, 
ktorého majiteľom je zakladateľ OIK – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a sú 
určené výlučne na úhradu výdavkov OIK. 
b)  Celková výška príspevku na kalendárny rok pre realizáciu plánu činnosti a rozpočtu je  
vo výške 20 tis. Eur (slovom Dvadsaťtisíc Eur).  
c)  Činnosť OIK je financovaná z príspevkov zúčastnených strán na kalendárny rok 
v pomere: 
  25 % ZMO, región JE Jaslovské Bohunice                         5 000 eur 
  30 % Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.                    6 000 eur 
  30 % Slovenské elektrárne, a.s.                                            6 000 eur 
  15 % Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.    3 000 eur 
d) Zúčastnené strany uhradia svoj podiel na účet OIK najneskôr do 31. januára 
príslušného roka. Podkladom pre úhradu je faktúra – daňový doklad, ktorú vystaví 
zakladateľ OIK. 
e)  Zakladateľ OIK vedie evidenciu príjmov a výdavkov, uhrádza všetky náklady spojené 
s činnosťou v súlade so schváleným ročným rozpočtom OIK. Zmeny výdavkov na 
plánované podujatia schvaľuje predseda OIK. Výška výdavkov ročného rozpočtu 
nesmie byť prekročená. 
f) Vyhodnotenie rozpočtu prerokúva OIK 1-krát ročne najneskôr do 31. marca 
nasledujúceho roka.  
g)   Nevyčerpané finančné prostriedky sa presúvajú do ďalšieho roka. 
h)  Kontrolu čerpania finančných prostriedkov vykonáva Kontrolná komisia ZMO, región 
JE Jaslovské Bohunice. 
i)  Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami sa riadi všeobecnými právnymi 
predpismi SR. 4 
 
Čl.7 
Zrušenie - zánik  OIK 
a) V prípade zrušenia OIK Bohunice zakladateľom, tento je povinný zostatok finančných 
prostriedkov vedených ku dňu zániku vrátiť účastníkom OIK v pomere príspevkov 
podľa čl.6, písm. c. 
b) Finančné vysporiadanie sa vykoná do 30 dní od termínu zániku OIK a overí 
Kontrolnou komisiou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, ktorá predloží príslušnú 
správu všetkým účastníkom OIK v uvedenej lehote. 
 
Trnava  19. apríl 2011

 

Príloha:
Statut_OIKBohunice_platnost_od042011.pdf