Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Akreditované kurzy

 

Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.

Účastníci akreditovaných kurzov, získavajú po absolvovaní vzdelávacieho programu Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré má povahu verejnej listiny a vydáva sa na dobu neurčitú.

Bližšie informácie o podmienkach akreditácie na www.minedu.sk  v časti Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Zoznam vzdelávacích ustanovizní a akreditovaných vzdelávacích aktivít http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642
RVC Trnava má v súčasnosti k dispozícii štyri akreditované kurzy:

1. Pracovno právne vzťahy pre zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy
2. Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.
3. Miestna samospráva – prehľad fungovania
4. Kultúra samosprávneho úradu

Ďalšie akreditované kurzy sú k dispozícii prostredníctvom členských RVC v Asociácii vzdelávania samosprávy (ďalej len „AVS“)

 

AVS

 


 

 

 1. Pracovno právne vzťahy zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

číslo akreditácie: 2328/2011/97/1

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostavia/-tky,  primátori/-ky
 • Prednostovia a vedúci odborov/oddelení mestských a obecných  úradov, úradov Vyšších územných celkov
 • Odborní zamestnanci obecných a mestských úradov, úradov Vyšších územných celkov z oblasti personalistiky
 • Odborní zamestnanci zariadení/organizácií v pôsobnosti obcí a miest resp. ďalších organizácií v pôsobnosti územnej samosprávy  z oblasti personalistiky
 • Riaditelia a vedúci zamestnanci organizácií v pôsobnosti územnej samosprávy.
 • Hlavní kontrolóri obcí a miest, úradov Vyšších územných celkov
 • Ďalší zamestnanci obcí a miest, VÚC

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
19  vyučovacích hodín
 

Učebný plán:

 1.  Úvod do základov práca
 2.  Pracovno právne vzťahy v územnej samospráve
 3.  Pracovno právne postavenie volených predstaviteľov územnej samosprávy
 4.  Bežné pracovno právne úkony a ich praktické stránky
 5.  Etika výkonu funkcie a zamestnania

 

 2. Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.

číslo akreditácie: 2328/2007/254/1


Cieľová skupina :

• Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
• Prednostovia a vedúci zamestnanci mestských a obecných úradov
• Vedúci zamestnanci zariadení v organizme samosprávy alebo subjektov založených alebo zriadených miestnou samosprávou
• Hlavní kontrolóri obcí a miest
Iní záujemcovia


Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
4 dni po 7 vyučovacích hodín


Učebný plán
1. Riadenie zodpovedajúce špecifikám prostredia územnej samosprávy
2. Riadenie prekonávajúce vnútorné i vonkajšie bariéry efektívneho fungovania miestnej samosprávy
3. Riadenie zvládajúce strategické úlohy v meniacom sa prostredí
4. Riadenie mobilizujúce netradičné zdroje

 


 3. Miestna samospráva – prehľad fungovania

číslo akreditácie: 2328/2010/143/1


Cieľom kurzu je:
• zorientovať účastníkov v osobitostiach riadenia organizmu miestnej samosprávy
• poskytnúť účastníkom prakticky použiteľné nástroje progresívneho riadenia
• umožniť účastníkom nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre riešenie najfrekventovanejších problémových situácií v riadení miestnej samosprávy
• položiť základ pre pokračovanie vzdelávania v progresívnom riadení v nadväzujúcich otázkach alebo na detailnejšej úrovni


Cieľová skupina :
• Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
• Prednostovia a  zamestnanci mestských a obecných úradov
Iní záujemcovia


Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
2 dni po 5 hodín
Učebný plán
1. Miestna samospráva v systéme verejnej správy
2. Charakteristika miestnej samosprávy
3. Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov
4. Rozhodovacie procesy
5. Systém a funkcie základných vnútorných noriem
 


 4. Kultúra samosprávneho úradu

číslo akreditácie: 2328/2010/143/2


Cieľová skupina :
• Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
• Prednostovia a  zamestnanci mestských a obecných úradov
Iní záujemcovia


Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
2 dni po 5 hodín


Učebný plán
1.Príčiny záujmu o tému organizačnej kultúry, jej význam a praktické účinky
2.Pojem „kultúra” a „kultúra inštitúcie”
3.Jednotlivec a organizačná kultúra
4.Štruktúra a prvky organizačnej kultúry