Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

Sprístupňovanie informácií - sadzobník


Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
  1. papier:
   • 0,05 eur  za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
   • 0,10 eur  za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
   • 0,06 eur  za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
   • 0,12 eur  za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  2. médiá:
   • 1,65 eur  za jeden kus CD  ROM
  3. obálky:
   • 0,01 eur  za obálku formátu A6
   • 0,03 eur  za obálku formátu A5
   • 0,06 eur  za obálku formátu A4
  4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
    
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
   
 3. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s  vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne, ak náklady spojené vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,63 eur.
   

Spôsob úhrady

 1. V hotovosti do pokladne ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
 2. poštovou poukážkou,
 3. bezhotovostne – prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet ZMO, región JE Jaslovské Bohunice č. 1175981001/5600, vedený v Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava.

 

účinnosť od 1.1.2012