Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice v súlade s § 21 ods. 1 – 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a tiež vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z.

 

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
  1. papier:
   • 0,05 € za vyhotovenie jednej strany ČB informácie formátu A4
   • 0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
   • 0,06 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
   • 0,12 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  2. médiá:
   • 1,65 € za jeden kus CD  ROM
   • Iného záznamového média podľa skutočných nákladov
  3. obálky:
   • 0,01 € za obálku formátu A6
   • 0,03 € za obálku formátu A5
   • 0,06 € za obálku formátu A4
   • 0,05 € za obálku s doručenkou formátu A4
  4. Iní kancelársky materiál podľa nákupnej ceny
  5. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 3. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s  vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.
 4. Ak náklady spojené vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia sumu 6,64 € sa nespoplatňujú.

 

Spôsob úhrady

 1. V hotovosti do pokladne ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
 2. Bezhotovostne – prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet ZMO, región JE Jaslovské Bohunice SK46 0900 0000 0050 5718 7198, vedený v SLSP, a.s.

 

účinnosť od 01.04.2020

 

                                                                                                                                  Mgr. Maroš Sagan, PhD., v.r.

                                                                                                                                         predseda združenia