Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Orgány združenia

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Orgány združenia)
 1. Snem združenia
 2. Predseda združenia
 3. Rada združenia
 4. Kontrolná komisia
 5. Odborné komisie

Snem

Výpis zo Stanov združenia:

 1. Snem je  najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov združenia.
 2. Snem zvoláva rada združenia najmenej raz ročne,  spravidla v prvom polroku kalendárneho roka.
 3. Mimoriadny snem zvoláva rada združenia  ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina riadnych členov združenia.
 4. Snem je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov členov združenia.
  • Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia s hlasom rozhodujúcim.
  • O zmene stanov rozhoduje snem dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
  • Uznesenie o zániku združenia je prijaté ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina zástupcov všetkých členov združenia s hlasom rozhodujúcim.
  • Spôsob hlasovania určuje snem.
 5. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:
  • schvaľovať stanovy združenia, a rozhodovať o ich zmenách,  
  • voliť a odvolávať radu,
  • voliť a odvolávať predsedu,
  • voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie,
  • prerokovať a schvaľovať:
   • správy o činnosti a plnení úloh združenia,
   • Programové zameranie činnosti pre nasledujúce obdobie,
   • správu kontrolnej komisie a plnenie rozpočtu za predchádzajúci rok; 
   • schvaľovať rozpočet
  • schvaľovať výšku členských príspevkov,
  • schvaľovať rokovací poriadok snemu a jeho pracovné orgány,
  • rozhodovať o  zániku združenia, naložení s jeho likvidačným zostatkom a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s jeho likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných  právnych predpisov,
  • delegovať svojich zástupcov na snem ZMOS.

 

 

Predsedapredseda

Mgr. Maroš SAGAN, PhD., starosta obce Cífer 

 • zvolený XXIX. snemom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, 20.2.2019 a opätovne na XXXIII.sneme vo Veľkých Kostoľanoch  na volebné obdobie od 2.3.2023 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2026

Výpis zo Stanov združenia:

Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Volí a odvoláva ho snem.  Funkčné obdobie predsedu je 4-ročné, končí zvolením nového predsedu resp. opätovným zvolením. Ak sa predseda počas funkčného obdobia vzdá svojej funkcie, práva a povinnosti predsedu do ďalšieho snemu vykonáva radou poverený člen rady. Vzdanie sa funkcie musí byť predložené rade písomne.

 1. Do jeho pôsobnosti patrí:
  • zvolávať zasadnutie rady,
  • predkladať snemu správu o činnosti,
  • menovať podpredsedov združenia po prerokovaní v rade,
  • zastupovať združenie vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy, ostatným regionálnym a záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám, tuzemským i zahraničným subjektom,
  • rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu alebo rade združenia,
  • predkladať rade návrh na vymenovanie a odvolanie vedúceho kancelárie združenia,
  • predseda združenia vykonáva súčasne funkciu predsedu rady,
  • Predseda môže poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností člena rady.

Predchádzajúci predsedovia:

 • Peter Ryška, starosta obce Jaslovské Bohunice (1991 - 10.03.2011);
 • Mgr. Alena Jelušová , starostka obce Madunice (10.3.2011 - 5.6.2012);
 • Ing. Remo Cicutto , primátor Mesta Piešťany ( 5.6.2012 - 11.4.2013 poverený vedením ZMO; 11.4.2013 - 17.3.2015)
 • Ing. Vladimír Púčik, starosta obce Ružindol (17.3.2015 - 20.2.2019)

Rada

Členovia Rady ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zvolení XXXIII. snemom dňa 2.marca 2023
na volebné obdobie od 2.3.2023 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2026

Zoznam členov tu

Výpis zo Stanov združenia:

Rada združenia

 1. Rada združenia je najvyšším výkonným orgánom združenia a jej volebné obdobie je 4-ročné, končí zvolením novej Rady združenia.
 2. Radu volí a odvoláva snem.
 3. Rada spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi snemami.
 4. Radu združenia tvorí 21 členov, z toho  I. a II. pásmo ohrozenia zastupuje 9 členov a III. pásmo ohrozenia zastupuje 12 členov. Ak člen rady nemôže z ľubovoľných dôvodov vykonávať svoju funkciu, rada môže kooptovať pri uplatnení rovnakého kľúča na uvoľnené miesto iného starostu.
 5. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
 6. V prípade neúčasti člena rady na troch po sebe idúcich rokovaniach rady jeho členstvo v rade automaticky zaniká.
 7. Rada sa schádza  podľa potreby, obvykle 4x ročne. Zvoláva ju a jej rokovanie riadi predseda.
 8. Za organizačnú prípravu  rokovania rady zodpovedá vedúci kancelárie  združenia, ktorý sa zúčastňuje rokovaní rady s hlasom poradným.
 9. Rada môže v prípade potreby fungovať a komunikovať aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.; jej rozhodnutia sú platné.
 10. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 11. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.
 12. Do pôsobnosti Rady združenia patrí najmä:
  • pripravovať, zvolávať snem združenia,
  • zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení snemu,
  • navrhovať  snemu čestných členov;
  • rozhodovať o zániku členstva pre neplnenie povinností, s výnimkou  zaplatenia členského príspevku,
  • prerokúvať námety  a žiadosti členov združenia, podnecovať ich iniciatívu a vykonávať opatrenia v záujme združenia a jeho členov,
  • schvaľovať v priebehu roka nevyhnutné rozpočtové presuny,
  • voliť svojich zástupcov do orgánov Združenia miest a obcí Slovenska,
  • robiť výklad stanov v období medzi zhromaždeniami a rozhodovať o podrobnostiach pri ich uplatnení,
  • schvaľovať Výročnú správu,
  • berie na vedomie účtovnú závierku a hospodársky výsledok združenia za predchádzajúci rok,
  • schvaľovať organizačnú štruktúru kancelárie združenia.

Kontrolná komisia

Členovia Kontrolnej komisie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zvolení XXXIII. snemom dňa 2.3.2023 na volebné obdobie od 2.3.2023 do prvého snemu po Komunálnych voľbách v roku 2026

Zoznam členov tu

Výpis zo Stanov združenia:

Kontrolná komisia

 1. Komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem na návrh rady.
 2. Funkčné obdobie komisie je 4-ročné a končí zvolením novej kontrolnej komisie. Komisia si na svojom prvom zasadnutí volí zo svojho stredu predsedu. Členstvo v kontrolnej komisii je nezastupiteľné a je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
 3. Predseda kontrolnej komisie je prizývaný na zasadnutie  rady s hlasom poradným.
 4. Kontrolná komisia v rámci svojej pôsobnosti:
  • kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
  • vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a  efektívneho využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
  • navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
  • predkladá snemu správu o výsledkoch svojej činnosti.

ZMO

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 26 °C 16 °C
piatok 26. 7. polojasno 30/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 36/17 °C
nedeľa 28. 7. mierny dážď 29/18 °C

seniori

Partneri