Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vznik a základné ciele

30
Vznik združenia

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice  bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Uznesením XII.snemu združenia dňa 5. marca 2002 bol zmenený názov na Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice (skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice).

Posledná aktualizácia Stanov združenia: 8. apríla 2010 na XX.sneme v Maduniciach

Združenie

 • je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí v 30 km pásme od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice,
 • tvorí priestor pre vzájomnú výmenu názorov, ich zbližovanie, formulovanie spoločných postupov pri napĺňaní demokratického poslania samosprávy, plní základné koordinačné funkcie,
 • zapája starostov a primátorov obcí a miest do riešenia aktuálnych problémov spoločnosti a samosprávy,
 • vykonáva poradenstvo, organizuje odborné vzdelávacie akcie prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra,
 • podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem, metodických usmernení,
 • udržiava dobré partnerské vzťahy s regiónmi JE Mochovce a JE Dukovany,
 • trvalo vytvára priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľom jadrových zariadení,
 • v rámci uplatňovania demokratických zásad slobodného šírenia názorov vytvára možnosti pre komunikáciu s ochranárskymi a enviromentálnymi organizáciami najmä v oblasti životného prostredia.

 

Ciele združenia

 1. chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia , aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,
 2. presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami regiónu a členov,
 3. iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia,
 4. hľadať a presadzovať zákonné riešenia vplyvov jadrovej energetiky na práva, život a majetok občanov a obcí v súlade s Ústavou SR,
 5. vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových zariadení,
 6. podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy
 7. podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne,
 8. organizovať kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia,
 9. posilňovať vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,
 10. spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, , samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektami, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí,
 11. podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločenské potreby,
 12. vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať,
 13. svojou činnosťou združenie pomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

 

Funkcie združenia

 1. Združenie vo vzťahu k členským mestám a obciam plní najmä koordinačnú, iniciatívnu, poradenskú, vzdelávaciu a informačné funkciu.
 2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, Vláde SR, ústredným a okresným orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a medzinárodným organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.
 3. Vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra (ďalej len RVC), ktorého funkciou je:
  • podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou
  • zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo a ďalšie vzdelávacie aktivity)
  • poskytovať členom združenia i RVC aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií
  • rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia a výkonu samosprávy
  • vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí
 4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a obciach a zabezpečuje ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 5. Združenie na podporu naplnenia cieľov vyvíja i vydavateľskú a publikačnú činnosť.

 

Príloha:
Stanovy 2021 (304.31 kB)