Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

Ľudia ako my

Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti.
Projekt spolufinancovaný EU

Idea

Život utečencov na Slovensku sa každým dňom stáva náročnejším. Národné tradície, dejiny a zaužívané zvyky čiastočne podporujú negatívny postoj obyvateľov Slovenska voči ľuďom, ktorí v našej krajine hľadajú nový domov, školy pre svoje deti a poctivú a slušnú prácu.

Štyri organizácie – Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Migračný úrad MV SR, Slovenská humanitná rada a Asociácia vzdelávania samosprávy – sa spojili, aby spoločným úsilím prispeli k zvyšovaniu povedomia a tolerancie verejnosti voči azylantom a migrantom.

V spolupráci s odborníkmi v oblasti azylovej politiky sa vytvárajú vzdelávacie materiály a informačné brožúry, ktoré podporia a zlepšia informovanosť verejnosti o postavení azylantov na Slovensku. Tieto materiály zároveň pomôžu bežnému obyvateľovi Slovenska vcítiť sa do neľahkej životnej situácie azylanta.

Zjednotili sme sa, aby sme pomohli zlepšiť verejnú mienku a postoj k azylantom a migrantom.


Projekt

Dvojročný projekt s oficiálnym názvom „Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti“ zahŕňa rôzne aktivity v záujme zvyšovania verejného povedomia o problematike ľudí, ktorých verejnosť zväčša nazýva utečencami. Pripravili sme prednášky a semináre pre širokú verejnosť a verejnú správu, ako aj zaujímavé diskusie pre mládež, ktoré sa budú viesť na školách v rámci vyučovania. Cieľom týchto aktivít je podporiť sociálnu inklúziu migrantov a azylantov. Aktivity projektu sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívny spoločenstva EQUAL.

Očakávame, že tieto činnosti zvýšia poznatky o azylantoch a o migračnej politike Slovenska a Európskej únie. Zamestnanci Cudzineckej polície, Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a iných organizácií budú školení v záujme zlepšenia svojho prístupu k ľuďom, ktorí sa ocitli v mimoriadne zložitej životnej situácii. Prostredníctvom verejných prednášok sa občania dozvedia viac o  dôvodoch, ktoré nútia ľudí, aby opustili svoje krajiny.

Na podporu verejnej a mediálnej kampane o azylantoch sa pripravuje 500 plagátov, 10 000 informačných letákov, 2 dokumentárne filmy, televízny spot, ako aj vzdelávacie pomôcky pre školy a širokú verejnosť. Pre mládež, pracovníkov verejnej správy a občanov zabezpečíme 700 prednášok vedených trénovanými školiteľmi.

Témy prednášok obohatia vedomostnú výbavu úradníkov, ktorí prichádzajú do styku s migrantmi a azylantmi. Zároveň diskusie o náboženských a kultúrnych rozdieloch umožnia obyvateľom Slovenska priblížiť sa k životu migrantov, ktorí počas dejín sveta vždy obohacovali spoločnosti, do ktorých prichádzali.

Na druhej strane sme presvedčení, že práca s verejnou mienkou nie je iba preventívnou prevenciou formovania rasistických a xenofóbnych názorov, ale prispieva k zmene zaužívaných negatívnych postojov voči azylantom a migrantom. Ľudia, ktorí spoznávajú tradície iných národov, majú oveľa tolerantnejší a chápavejší prístup k cudzincom, hľadajúcim útočisko na Slovensku.

Očakávame, že vďaka tomuto projektu obohatíme znalosti o migrantoch u 10% obyvateľov Slovenska a  polovici cieľových skupín úradníkov dáme možnosť zlepšiť svoj profesionálny prístup k azylantom.

Zmena verejnej mienky voči azylantom uľahči ich vstup na trh práce.

Bližšie informácie o projekte nájdete na www.ludiaakomy.sk.

Stiahnite si prezentáciu projektu „Ľudia ako my“ na Valnom zhromaždení Asociácie vzdelávania samosprávy v Poprade dňa 7.apríla 2006.