Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Členovia

 

rok

Členovia

ZMO

 

RVC Trnava vznik 1.1.1996

1991

90

0

1992

121

0

1993

130

0

1994

140

0

1995

146

0

1996

168

91

1997

168

107

1998

167

117

1999

168

122

2000

172

127

2001*

170+3

135

2002*

169+2

139

2003*

174+3

151

2004*

174+2

145

2005*

177+2

146

2006*

178+2

146

2007*

180+7

148

2008*

182+6

151

2009*

184+6

149

2010

179

147

2011

175

143

2012

170

142

2013

163

136

2014

161

134

2015

158

135

2016

155

133

2017

153

131

2018

151

134

2019

150

135

2020

148

134

2021

147

132

 

*v tomto čase bolo možné i členstvo fyzických osôb; tie sú uvedené po znamienku +

** počet členov združenia klesal  z dôvodu, že ochranné pásmo AE Bohunice sa znížilo, čím viacero obcí prestalo dostávať finančné prostriedky z dane za jadrové zariadenia a žiaľ, svoje členstvo príchodom nových štatutárov obcí/miest zrušili.

 

Výpis zo Stanov združenia:

Vznik, zánik a druhy členstva

Čl. VI.

Vznik, zánik  a druhy členstva

 1. Členom združenia sa môžu stať mestá a obce v 30 km oblasti od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky[i]  a po zaplatení členského príspevku.
 2. Obce a mestá mimo oblasti  30 km od AE Jaslovské Bohunice, ktoré nie sú členmi združenia sa môžu podieľať na činnosti v časti vzdelávania  a stať sa  členmi RVC.  
 3. Obec, mesto ako člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor, starosta), alebo ním poverená osoba na základe písomného, overeného splnomocnenia.
 4. Členstvo: a)Riadne členstvo:
 • riadnym  členom sa môžu stať mestá a obce  podľa čl. III. ods. 2, ktoré prejavia záujem o členstvo.   Pri hlasovaní majú hlas rozhodujúci. V znení Čl.VI., ods. 2 sa členmi RVC môžu stať i ďalšie samosprávy.
 1. Čestné členstvo:

Čestného člena (i zo zahraničia), navrhuje Rada združenia a schvaľuje ho snem. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa osobitne a mimoriadne zaslúžila o plnenie úloh združenia a rozvoj jeho činnosti. Čestní členovia nemajú právo hlasovať a možnosť rozhodovať

 1. Členstvo v Združení zaniká:
 1. písomným oznámením o vystúpení zo združenia. Oznámenie musí byť doručené kancelárii združenia pred ukončením kalendárneho roka, pričom členstvo zaniká dňom 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bolo vystúpenie oznámené,
 2. pre nesplnenie povinnosti člena čl. VIII., bod 2, nezaplatenie členského príspevku v termíne do 28.2. príslušného roka; členstvo automaticky zaniká ku dňa 1.3. príslušného roka,
 3. pre neplnenie povinností vyplývajúcich zo stanov združenia na základe uznesenia rady  združenia.
 

[i] Uznesenie zastupiteľstva v znení §20b, ods. 5. Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v z. n. p.

 

Práva člena združenia

Čl. VII.

Práva člena združenia

 

Členovia majú právo:

 1. Zúčastňovať sa na rokovaniach snemu a hlasovať o jeho uzneseniach; členovia RVC majú právo spolurozhodovať len vo veciach činnosti RVC.
 2. Voliť a byť volený prostredníctvom svojho zástupcu do orgánov združenia.
 3. Predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí združenia, prípadne ich orgánov osobne resp. prostredníctvom členov Rady.
 4. Zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie.
 5. Využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie a informačné funkcie združenia a predkladať návrhy na ich zlepšenie.
 6. Prednostne získavať publikácie, tlačoviny, informačné, ponukové a iné materiály vydávané alebo prerozdeľované združením.

Povinnosti člena združenia

Čl. VIII.

Členovia sú povinní:

 1. Dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov činnosti združenia.
 2. Platiť členské príspevky najneskôr do 28.2. príslušného roka, vo výške schválenej snemom (s výnimkou čestných členov).
 3. Včas písomne oznamovať kancelárii združenia zmenu zástupcov v združení a  administratívne zmeny (adresa, telefónne číslo, mailové kontakty, web, a pod.), prípadne ďalšie informácie potrebné pre činnosť združenia.
 4. Na svojom webovom sídle umiestniť logo ZMO s hypertextovým odkazom na  www.zmo.sk
 5. Chrániť dobré meno a povesť združenia.

Členské príspevky

Výška členských príspevkov schválená XVI.snemom združenia dňa 20.4.2006 v Maduniciach platná od 1.1.2007 je nasledovná:

 • Členské príspevky do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice:
  • Obce a mestá do 30 000 obyvateľov ..... 0,10 € /obyvateľ
  • Obce a mestá nad 30 000 obyvateľov ..... 0,07 € /obyvateľ
 • Členské príspevky RVC
  • Obce a mestá do 5 000 obyvateľov ..... 0,10 € /obyvateľ
  • Obce a mestá nad 5 000 obyvateľov ..... 0,03 € /obyvateľ