Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Členovia

 

Rok

Počet členov

2015

159

2014

162

2013

163
2012

172

2011

177

2010

182

2009

188

2008

186

2007

188

2006

179

2005

179

2004

176

2003

177

2002

171

2001

173

2000

172

1999

168

1998

167

1997

168

1996

168

 

 

Výpis zo Stanov združenia:

Vznik, zánik a druhy členstva

 1. Členom združenia sa môžu stať mestá a obce v 30 km oblasti od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a po zaplatení členského príspevku.
 2. Obce a mestá mimo pásma 30 km od AE Jaslovské Bohunice , ktoré nie sú členmi združenia sa môžu podieľať na činnosti v časti vzdelávania a stať členmi RVC.
 3. Obec, mesto ako člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor, starosta), alebo ním poverená osoba.
 4. Členstvo v Združení môže byť:
  1. Riadne členstvo
   • riadnym členom sa môžu stať mestá a obce podľa čl. III. ods. 2, ktoré prejavia záujem o členstvo. Pri hlasovaní majú hlas rozhodujúci.
  2. Čestné členstvo
   • čestní členovia sú schvaľovaní radou združenia a môžu sa nimi stať právnické alebo fyzické osoby (i zo zahraničia), ktoré sa osobitne zaslúžili o plnenie úloh združenia a rozvoj jeho činnosti. Čestní členovia nemajú právo hlasovať a možnosť rozhodovať.
 5. Členstvo v Združení zaniká:
  • písomným oznámením o vystúpení zo združenia . Oznámenie musí byť doručené kancelárii združenia najneskôr mesiac pred ukončením kalendárneho roka , pričom členstvo zaniká dňom 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bolo vystúpenie oznámené,
  • pre neplnenie povinností vyplývajúcich zo stanov združenia na základe uznesenia rady združenia ; členstvo v tomto prípade zaniká k termínu, ktorý určí rada združenia

Práva člena združenia

Členovia majú právo:

 1. Zúčastňovať sa na rokovaniach snemu a hlasovať o jeho uzneseniach; členovia RVC majú právo spolurozhodovať len vo veciach činnosti RVC.
 2. Voliť a byť volený prostredníctvom svojho zástupcu do orgánov združenia.
 3. Predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich orgánov.
 4. Zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie.
 5. Využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie a informačné funkcie združenia a predkladať návrhy na ich zlepšenie.
 6. Prednostne získavať publikácie, tlačoviny, informačné, ponukové a iné materiály vydávané alebo prerozdeľované združením.

Povinnosti člena združenia

Členovia sú povinní:

 1. Dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov činnosti združenia.
 2. Platiť členské príspevky Najneskôr do 31.3. príslušného roka, vo výške schválenej snemom (s výnimkou čestných členov)
 3. Včas písomne oznamovať združeniu zmenu zástupcov v združení a administratívne zmeny (adresa, telefónne číslo, mailové kontakty a pod.), prípadne ďalšie informácie potrebné pre činnosť združenia.
 4. Chrániť dobré meno a povesť združenia

Členské príspevky

Výška členských príspevkov schválená XVI.snemom združenia dňa 20.4.2006 v Maduniciach platná od 1.1.2007 je nasledovná:

 • Členské príspevky do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice:
  • Obce a mestá do 30 000 obyvateľov ..... 0,10 € /obyvateľ
  • Obce a mestá nad 30 000 obyvateľov ..... 0,07 € /obyvateľ
 • Členské príspevky RVC
  • Obce a mestá do 5 000 obyvateľov ..... 0,10 € /obyvateľ
  • Obce a mestá nad 5 000 obyvateľov ..... 0,03 € /obyvateľ